Choroby układu oddechowego


red. Ewa Rowińska-Zakrzewska, red. Jan Kuś

Choroby układu oddechowego

Cena detaliczna: 148,80 zł
Twoja cena: 132,40 zł

Wydawnictwo: PZWL - Wydawnictwo Lekarskie
Oprawa: miękka
Numer katalogowy: 28993
ISBN: 83-200-2884-1
Dostępność: produkt chwilowo niedostępny


Poleć znajomym: BlipFlakerFacebookGrono.netTwitterDeliciousDiggWykop

Choroby układu oddechowego - opis

Celem tej książki jest przedstawienie lekarzom wszystkich specjalności nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. Okres, jaki minął od poprzedniego jej wydania, wiązał się z rozwojem wielu badań dotyczących chorób układu oddechowego. Problemem tym zajmowali się wybitni specjaliści z całego świata, co zaowocowało nowym podejściem do ustalenia patogenezy i leczenia chorób płuc, a także wpłynęło na określenie ogólnych wytycznych postępowania, które są zamieszczone w poszczególnych rozdziałach tego opracowania. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na astmę oskrzelową, śródmiąższowe choroby płuc, zapalenia płuc szpitalne i pozaszpitalne oraz na nowotwory układu oddechowego. Zrozumienie i przyswojenie omawianych w książce treści ułatwią opisy badań stosowanych w chorobach płuc i bogaty materiał ilustracyjny, przedstawiający przede wszystkim zdjęcia radiologiczne poszczególnych zmian chorobowych.

Choroby układu oddechowego - spis treści

CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawy budowy i czynności układu oddechowego w zdrowiu i chorobie 1. Podstawy patomorfologii klinicznej układu oddechowego Funkcje i podział układu oddechowego Anatomia układu oddechowego Budowa histologiczna układu oddechowego Obraz patomorfologiczny zmian w płucach - Zmiany histopatologiczne towarzyszące chorobom płuc - Nadciśnienie płucne - Choroby infekcyjne płuc - Inne choroby płuc przebiegające z wytworzeniem ziarniniaków - Choroby płuc przebiegające z rozlanym uszkodzeniem pęcherzyków płucnych - Organizujące się zapalenie płuc (COP). Zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc (BOOP) - Choroby przebiegające z rozlanym włóknieniem śródmiąższowym - Choroby przebiegające z obrazem śródmiąższowego złuszczającego zapalenia płuc - Choroby przebiegające z zajęciem naczyń krwionośnych i tworzeniem ziarniniaków zapalnych - Choroby o specyficznym obrazie mikroskopowym - Choroby opłucnej 2. Podstawy fizjologii i patofizjologii układu oddechowego Relacje wentylacja-przepływ krwi (V-A/Q) Wymiana gazowa w płucach - Hipowentylacja - Niedopasowanie wentylacji do przepływu - Ograniczenie dyfuzji - Przeciek - Mechanizmy i przyczyny hipoksemii - Czynniki wpływające na PaO2 - Czynniki wpływające na PaCO2 Badania czynności wentylacyjnej płuc - Spirometria i krzywa przepływ-objętość - Metody pomiaru oporu oskrzelowego - Pomiary objętości płucnych - Podatność płuc i ciśnienie skoku sprężystego - Dystrybucja wentylacji - Metody pomiaru utlenowania krwi - Pomiary zdolności dyfuzyjnej płuc 3. Mechanizmy obronne układu oddechowego i patogeneza stanu zapalnego Mechanizmy obronne górnych dróg oddechowych i oskrzeli - Komórki nabłonkowe dróg oddechowych - Śluz oskrzelowy - Kolonizacja dolnych dróg oddechowych Mechanizmy obronne w pęcherzykach płucnych - Makrofag płucny Amplifikacja odpowiedzi zapalnej Ustępowanie procesu zapalnego Immunologiczne odczyny obronne - Komórki dendrytyczne - Aktywacja limfocytów B i tworzenie przeciwciał - Rola poszczególnych mechanizmów obronnych w zwalczaniu różnych typów zakażeń Skutki przedłużającego się lub nieprawidłowo przebiegającego stanu zapalnego Objawy i diagnostyka chorób układu oddechowego 4. Rola badania podmiotowego i przedmiotowego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego Wywiad - Informacje o charakterze ogólnym - Choroby przebyte i leczenie - Wywiad rodzinny - Dolegliwości o charakterze ogólnym - Objawy ze strony układu oddechowego Badanie przedmiotowe - Badanie klatki piersiowej 5. Rola badania radiologicznego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego Zmiany w obrazie radiologicznym - Cień okrągły pojedynczy - Cień okrągły z rozpadem lub przejaśnieniem przypominającym rozpad - Cienie okrągłe mnogie - Zmiany guzkowe i siateczkowo-linijne - Niesymetryczne zagęszczenia nieodnoszące się do segmentów płucnych - Jednolite zagęszczenia ograniczone do płatów, segmentów lub płuca - Zwapnienia w płucach - Poszerzenie wnęk płuc - \"Jasne płuco\" Radiografia wielokrotnego zrównania wiązki, czyli metoda Amber (advanced multiple beam equalisation radiography) i radiografia cyfrowa Tomografia komputerowa Pozytronowa emisyjna tomografia (positron emission tomography, PET) Wirtualna bronchoskopia Rezonans magnetyczny Inne metody badań radiologicznych Badanie ultradźwiękowe Scyntygrafia perfuzyjna Scyntygrafia wentylacyjna 6. Biopsje w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego i śródpiersia 7. Inne metody w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe Indukowana plwocina Badanie wydychanego powietrza CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO Choroby obturacyjne i choroby oskrzeli 8. Przewlekła obturacyjna choroba płuc Definicja Występowanie Etiologia - Palenie tytoniu - Zanieczyszczenia środowiska pracy i powietrza atmosferycznego - Infekcje układu oddechowego w dzieciństwie i palenie bierne - Nawracające infekcje oskrzelowo-płucne - Uwarunkowania genetyczne - Płeć - Czynniki klimatyczne i środowiskowe Patogeneza - Sekwestracja leukocytów w naczyniowym łożysku płucnym - Migracja granulocytów obojętnochłonnych - Naruszenie równowagi proteazy/antyproteazy - Stres oksydacyjny Rozpoznawanie - Wywiad - Badanie przedmiotowe Powikłania - Niewydolność oddychania - Serce płucne Badania dodatkowe - Prób a rozkurczowa - Badanie gazów krwi tętniczej (arterializowanej naczyń włosowatych) Badania radiologiczne Badanie elektrokardiograficzne Echokardiografia Typy kliniczne choroby Różnicowanie - Astma - Rozstrzenie oskrzeli - Mukowiscydoza Leczenie - Zapobieganie postępowi choroby - Leki rozszerzające oskrzela - Glikokortykosteroidy - Leczenie zaostrzeń choroby - Wskazania do hospitalizacji - Leczenie tlenem - Leczenie niewydolności serca - Upust krwi - Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji - Domowe leczenie tlenem Rehabilitacja Chirurgiczne leczenie rozedmy 9. Astma oskrzelowa Definicja Występowanie Patogeneza Objawy - Nadreaktywność oskrzeli Rozpoznanie różnicowe Leczenie - Leki pobudzające receptory B2 - Glikokortykosteroidy - Leki przeciwleukotrienowe - Metyloksantyny - Leki cholinolityczne Zasady leczenia astmy przewlekłej Leczenie zaostrzeń astmy - Leczenie wstępne zaostrzenia astmy w domu - Postępowanie w zaostrzeniu astmy w warunkach pomocy doraźnej lub oddziału szpitalnego Astma aspirynowa Astma zawodowa Zapobieganie 10. Rozstrzenie oskrzeli Definicja Epidemiologia Etiologia i patogeneza Objawy Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe Leczenie 11. Choroby drobnych dróg oddechowych Anatomia, patomorfologia i fizjopatologia drobnych dróg oddechowych Klasyfikacja Objawy Rozpoznanie Leczenie Wybrane choroby drobnych dróg oddechowych 12. Wady wrodzone oskrzeli i tchawicy Wrodzony brak i zwężenie tchawicy Odmiany rozwojowe oskrzeli Wrodzone torbiele płuc - Torbiele pojedyncze - Torbiele mnogie Wrodzona rozedma płuc Wrodzone rozstrzenie oskrzeli Choroby śródmiąższowe 13. Idiopatyczne śródmiąższowe zapalenia płuc Samoistne włóknienie płuc - Wstęp i definicja - Epidemiologia - Patogeneza - Obraz kliniczny - Badania czynnościowe płuc - Badania radiologiczne - Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe - Biopsja płuca i zmiany histologiczne - Rozpoznanie i różnicowanie - Leczenie - Przebieg choroby i rokowanie Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc Złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików oddechowych Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc Idiopatyczne organizujące się zapalenie płuc 14. Sarkoidoza Definicja Epidemiologia Etiologia i patogeneza Obraz kliniczny - Sarkoidoza płuc i węzłów chłonnych - Sarkoidoza narządu wzroku - Sarkoidoza serca - Sarkoidoza układu nerwowego - Sarkoidoza skóry - Sarkoidoza górnych dróg oddechowych - Sarkoidoza węzłów chłonnych - Sarkoidoza gruczołów ślinowych - Sarkoidoza wątroby i śledziony - Zmiany w nerkach - Zmiany w mięśniach, kościach i stawach Rozpoznanie Przebieg i rokowanie Leczenie 15. Układ oddechowy w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej Zmiany śródmiąższowe płuc Inne zmiany w układzie oddechowym Twardzina układowa Toczeń rumieniowaty układowy Reumatoidalne zapalenie stawów Zespół Sjogrena Zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Mieszana choroba tkanki łącznej 16. Eozynofilie płucne Definicja Patogeneza Podział i charakterystyka eozynofilii płucnych Eozynofilie o znanej etiologii - Zakażenia pasożytnicze - Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna Eozynofilie o nieznanej etiologii - Zespół Lofflera - Przewlekłe kwasochłonne zapalenie płuc - Ostre kwasochłonne zapalenie płuc - Zespół hipereozynofilii - Eozynofilowe zapalenie oskrzeli 17. Rzadkie śródmiąższowe choroby płuc Histiocytoza z komórek Langerhansa - Etiologia i patogeneza - Objawy - Rozpoznanie - Rokowanie i leczenie Limfangioleiomiomatoza - Etiologia i patogeneza - Objawy - Rozpoznanie - Rokowanie i leczenie Proteinoza pęcherzykowa - Etiologia i patogeneza - Objawy - Rozpoznanie - Rokowanie i leczenie Mikrolitiaza pęcherzykowa - Etiologia i patogeneza - Objawy - Rozpoznanie - Rokowanie i leczenie Amyloidoza - Objawy - Rozpoznanie - Rokowanie i leczenie Rozlane krwawienie pęcherzykowe (RZK) Zespół Goodpasture\'a - Objawy - Rozpoznanie - Rokowanie i leczenie Samoistna hemosyderoza płuc - Etiologia i patogeneza - Objawy - Rozpoznanie - Rokowanie i leczenie Zmiany płucne w przebiegu chorób monogenowych Choroby naczyń płucnych 18. Nadciśnienie płucne Definicja Etiologia Patogeneza - Tętnicze nadciśnienie płucne - Żylne nadciśnienie płucne - Nadciśnienie płucne związane z chorobami układu oddechowego i (lub) hipoksją - Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne Objawy Rozpoznanie Ocena ciężkości nadciśnienia płucnego Leczenie - Tętnicze nadciśnienie płucne - Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne 19. Zator tętnicy płucnej Definicja Występowanie Etiologia Patogeneza Objawy Rozpoznanie i różnicowanie Leczenie - Leczenie wspomagające - Leczenie przeciwzakrzepowe - Leczenie trombolityczne Profilaktyka wtórna Embolektomia tętnicy płucnej Filtry żylne Zapobieganie 20. Samoistne zapalenia naczyń płucnych Klasyfikacja Występowanie Patogeneza Objawy i rozpoznanie Rokowanie i leczenie Ziarniniakowatość Wegenera - Objawy choroby - Różnicowanie - Rokowanie - Leczenie Zespół Churga-Strauss. Alergiczne zapalenie naczyń z ziarniniakowatością - Objawy - Rokowanie i leczenie Mikroskopowe zapalenie naczyń Zapalenie tętnic Takayasu - Patomorfologia - Obraz kliniczny - Rozpoznanie - Leczenie Krioglobulinemia - Patomorfologia - Obraz kliniczny - Leczenie Choroba Behceta - Patomorfologia - Obraz kliniczny Zapalenie drobnych naczyń Plamica Schonleina-Henocha 21. Zespół wątrobowo-płucny Definicja Etiologia Częstość występowania Patogeneza Objawy Rozpoznanie i różnicowanie Rokowanie i leczenie 22. Wady wrodzone naczyń płuc Wady wrodzone tętnicy płucnej - Agenezja, aplazja i hipoplazja Sekwestracja płuca Przetoka tętniczo-żylna Samoistne rozszerzenie pnia tętnicy płucnej Nieprawidłowy przebieg lewej tętnicy płucnej Częściowe nieprawidłowe ujście żył płucnych Zwężenie żył płucnych Przerwanie ciągłości żyły głównej dolnej Płat żyły nieparzystej Choroby opłucnej 23. Choroby opłucnej Wstęp Metody wykrywania płynu w jamie opłucnej Badanie płynów opłucnowych - Biopsja opłucnej Etiologia wysiękowych zapaleń opłucnej Nowotwory opłucnej Zapalenie opłucnej wywołane przez czynniki zakaźne Wysięki opłucnowe w przebiegu zatorowości płucnej Wysięki opłucnowe w przebiegu chorób immunologicznych Inne przyczyny wysięków w jamie opłucnej Fibrothorax Suche (włóknikowe) zapalenie opłucnej Inne płyny w jamie opłucnej Płyny przesiękowe w jamie opłucnej Odma opłucnowa Choroby śródpiersia 24. Choroby śródpiersia Metody badania - Tomografia komputerowa - Rezonans magnetyczny Guzy śródpiersia - Objawy - Podział Torbiele śródpiersia Guzy pochodzenia limfatycznego Guzy grasicy Tłuszczaki śródpiersia Guzy tarczycy Guzy pochodzenia łącznotkankowego Guzy wywodzące się z układu nerwowego Śródpiersiowa przepuklina oponowa Tętniaki aorty - Tętniak tętnicy ramienno-głowowej Inne nieprawidłowości Zapalenie śródpiersia - Ostre zapalenie śródpiersia i ropień śródpiersia - Przewlekłe zapalenie śródpiersia Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego 25. Zawodowe choroby płuc Zawodowe choroby płuc wywołane działaniem pyłu - Działanie biologiczne pyłu przemysłowego Pylice płuc - Rozpoznanie pylic - Pylica krzemowa - Pylica górników kopalń węgla - Zespół Caplana - Pylica grafitowa - Pylica spawaczy elektrycznych - Pylica azbestowa - Nowotwory wywołane działaniem azbestu - Pylica talkowa - Pylica aluminiowa - Pylice niekolagenowe Choroby płuc wywołane przez metale twarde Choroby płuc wywołane działaniem włókien sztucznych Beryloza Astma oskrzelowa pochodzenia zawodowego - Definicja - Występowanie - Etiologia - Objawy - Rozpoznawanie - Leczenie i zapobieganie Choroby układu oddechowego wywołane działaniem pyłów organicznych Zespół toksyczny w wyniku narażenia na pyły organiczne Byssinoza - Definicja - Występowanie - Etiologia - Patogeneza - Objawy - Zapobieganie Przewlekłe zapalenie oskrzeli jako choroba zawodowa Zawodowe nowotwory układu oddechowego 26. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Etiologia i patogeneza Objawy Rozpoznanie Rokowanie i leczenie Płuco rolnika Płuco hodowców ptaków 27. Niepożądane reakcje polekowe w układzie oddechowym Wstęp Objawy ze strony dróg oddechowych Śródmiąższowa choroba płuc Zmiany opłucnowe Zmiany w śródpiersiu Zmiany naczyniowe Zmiany dotyczące mięśni oddechowych Toksyczność tlenu Zespół popromiennego uszkodzenia płuc Choroby infekcyjne 28. Zapalenie płuc Występowanie Patofizjologia Objawy - Pozaszpitalne zapalenie płuc - Aspiracyjne zapalenie płuc - Wewnątrzszpitalne zapalenia płuc - Zapalenie płuc u chorych w immunosupresji Rozpoznawanie - Badanie radiologiczne - Badanie mikrobiologiczne - Badanie mikroskopowe i posiew plwociny - Posiew krwi - Wykrywanie antygenu - Wykrywanie przeciwciał - Metody genetyczne - Diagnostyka inwazyjna Rozpoznanie różnicowe - Rak płuca - Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy - Gruźlica - Zatorowość płucna - Sarkoidoza - Chłoniak - Organizujące się zapalenie płuc - Krwawienie wewnątrzpęcherzykowe - Lipoproteinoza pęcherzyków płucnych - Eozynofilowe zapalenie płuc - Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc - Zmiany polekowe w płucach Leczenie - Antybiotyki Beta-laktamowe - Makrolidy - Fluorochinolony - Aminoglikozydy - Tetracykliny - Klindamycyna - Glikopeptydy - Oksazolidynony - Empiryczne leczenie zapaleń płuc - Leczenie amb ulatoryjne pozaszpitalnych zapaleń płuc - Pozaszpitalne zapalenie płuc - leczenie w szpitalu - Leczenie aspiracyjnego zapalenia płuc - Leczenie zapalenia płuc nabytego w szpitalu - Leczenie empiryczne zapalenia płuc u chorych w immunosupresji Zapalenia płuc według czynników przyczynowych - Pneumokokowe zapalenie płuc - Zapalenie płuc wywołane przez Moraxella (Branchamella) catarrhalis - Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae - Gronkowcowe zapalenie płuc - Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas aeruginosa - Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae - Promienica płuc - Legionelowe zapalenie płuc - Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae - Zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia pneumoniae - Grypowe zapalenie płuc - Ciężki ostry zespół oddechowy - SARS (severe acute respiratory syndrome) - Ropień płuca Zapalenia płuc u chorych w immunosupresji - Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii - Zapalenie płuc wywołane przez Aspergillus - Przewlekła martwicza aspergiloza płuc - Grzybniak kropidlakowy - Zapalenie płuc wywołane przez Candida (kandydiaza) - Zapalenie płuc wywołane przez wirus cytomegalii Zapobieganie zapaleniom płuc - Zapobieganie wewnątrzszpitalnym zapaleniom płuc 29. Gruźlica Definicja Występowanie Etiologia Patogeneza - Zakażenie - Losy prątka w organizmie - rozwój zjawisk odporności - Skutki zakażenia prątkiem - Czynniki decydujące o rozwoju choroby po zakażeniu Objawy - Gruźlica układu oddechowego - Gruźlica pozapłucna - Gruźlica opłucnej - Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych - Gruźlica układu moczowo-płciowego - Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego - Gruźlica kości i stawów - Gruźlica rozsiana - Gruźlica narządów jamy brzusznej - Gruźlica osierdzia - Gruźlica krtani Rozpoznanie - Uwagi ogólne - Rozpoznanie bakteriologiczne - Rozpoznanie gruźlicy bez potwierdzenia bakteriologicznego - Rola odczynu tuberkulinowego w ustalaniu rozpoznania Leczenie - Leki przeciwprątkowe - Leczenie przeciwprątkowe - Leczenie gruźlicy opornej na wiele leków Zapobieganie Organizacja walki z gruźlicą 30. Mikobakteriozy Definicja Występowanie Etiologia Patogeneza Objawy Rozpoznanie Leczenie Zapobieganie Choroby nowotworowe układu oddechowego 31. Nowotwory płuc Łagodne nowotwory płuc - Brodawczak - Gruczolak - Odpryskowiak - Chrzęstniak - Mięśniak gładkokomórkowy - Naczyniak - Nerwiakowłókniak - Tłuszczak - Włókniak Nowotwory złośliwe płuc - Rak płuca - Rak drobnokomórkowy Inne złośliwe nowotwory płuc - Mięsakorak płuca - Rakowiaki oskrzela - Raki z gruczołów typu ślinianki - Mięsak płuca - Międzybłoniak opłucnej 32. Chłoniaki złośliwe o dominującym umiejscowieniu w klatce piersiowej Występowanie i etiologia Patologia Obraz kliniczny Rozpoznanie - Ocena stopnia zaawansowania Leczenie 33. Przerzuty do płuc nowotworów o pierwotnym umiejscowieniu pozapłucnym Nowotwory najczęściej dające przerzuty do płuc Obraz kliniczny Rozpoznawanie Leczenie 34. Niewydolność oddychania Definicja Podział Patogeneza Mechanizmy zaburzeń wymiany gazowej Rozpoznawanie Badanie gazów krwi tętniczej Próba wysiłkowa Leczenie przewlekłej niewydolności oddychania w okresie stabilnym Leczenie przewlekłej niewydolności oddychania w okresie zaostrzenia Leczenie tlenem w szpitalu Domowe leczenie tlenem Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji 35. Zaburzenia oddychania w czasie snu Definicja Występowanie Etiologia Fizjologia snu - Oddychanie w czasie snu Patogeneza Następstwa bezdechów Objawy Badanie przedmiotowe Powikłania Rozpoznanie Różnicowanie Leczenie Zapobieganie 36. Przeszczepianie płuca Wstęp Wskazania ogólne - Współistniejące choroby - Dobór dawców - Przeszczepienie płuca u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - Przeszczepienie płuca u chorych na mukowiscydozę - Przeszczepienie płuca u chorych z włóknieniem płuc - Przeszczepienie płuca u chorych na nadciśnienie płucne Technika zabiegu chirurgicznego - Przeszczepienie płuca - Przeszczepienie serca i płuc Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu Powikłania po przeszczepieniu płuc - Zespół po reperfuzji (poperfuzyjna niewydolność przeszczepu) - Zaburzenia drożności dróg oddechowych - Odrzucanie przeszczepu Zakażenia u chorego po przeszczepieniu płuca Choroby nowotworowe u chorych po przeszczepieniu płuca Rokowanie 37. Metody odzwyczajania od palenia papierosów Rozpoznanie uzależnienia od nikotyny Leczenie Farmakoterapia - Nikotynowa terapia zastępcza - Leki przeciwdepresyjne - Minimalna interwencja Ważniejsze skróty używane w książce Skorowidz

Nowości z kategorii Pulmonologia: